↑ Tilbage til Generalforsamling

Referat 2008

Generalforsamling den 24. april 2008 i Sundhedscentret Gnisten, Nyvej 38. 

 

Antal stemmeberettigede: 22.

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen .

Herefter fulgtes generalforsamlingens dagsorden.

 

1. Valg af dirigent.

Mogens Andersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2. Beretning om det forløbne år.

                          Generelt vedr. de grønne områder.

I forbindelse med sidste års generalforsamling kom der mange gode ideer og forslag til renovering og fornyelse af stier og legeplads. Der var stillet forslag til generalforsamlingen om renovering af legepladsen og det blev under generalforsamlingen pålagt bestyrelsen at indhente tilbud på flisebelægning af stierne mod Fruervej. Der blev nedsat et lille udvalg, der skulle komme med forslag til ny indretning af legepladsen.

På generalforsamlingen redegjorde bestyrelsen for, at vi ville indhente tilbud og afvente forslag til renovering af legepladsen, hvorefter det formentlig blev nødvendig med en ekstraordinær generalforsamling, da der så skulle bevilliges midler til projekterne. Bestyrelsen havde bestilt oprydning af sandkassen og boccia banen. Sandkassen skulle forsynes med fiberdug i bunden, så ukrudtet fik lidt vanskeligere forhold.  Dette arbejde ville blive stillet i bero, til vi kendte udfaldet af de to projektforslag.

Der er derfor alene foretaget græsklipning af stier og legeplads.

 

Bestyrelsen har ikke inden generalforsamlingen modtaget konkret forslag til renovering af legepladsen. Men som I kan se af det udsendte budget, har vi beløbsmæssigt lavet tre forskellige konsekvensberegninger på udgiftsniveauer for renoveringer af stier og legeplads. Det kan vi så forholde os til, når vi kommer så langt i dagsordenen, hvor vi vil få en kort orientering om udvalgets arbejde, samt priser for flisebelægning af stierne mod Fruervej.

 

Vi skal i år have udskiftet endnu en bom. Der er faldet for tidens tand.

Endvidere må vi genoptage den almindelige vedligeholdelse – herunder renovering af legepladsen – uanset, hvad der vedtages omkring yderligere renovering.

Endvidere skal vi have fjernet svellerne omkring sandkassen.

 

Overkørsel fra Ramsømaglevej.

Bestyrelsen har anmodet Roskilde kommune om at reetablere asfalten langt kantstenen, så vi ikke bumper mere en højst nødvendigt når vi kører fra Ramsømaglevej ind på Tornegårdsvej. Kommunen vil se på sagen.

 

Oversigtsforhold.

Kommunen annoncerer med jævne mellemrum om reglerne for oversigtsforhold og beskæring af beplantning langs vej.

På given foranledning har bestyrelsen skrevet til et medlem om, at et plankeværk ikke overholder de bestemmelser, der fremgår at deklarationen. Vi forventer naturligvis at problemet løses i mindelighed.

 

Diverse spørgsmål

Sidste års generalforsamling blev en ganske ”livlig forestilling”. Der blev rejse en række spørgsmål og der opstod en række tvivlsspørgsmål, som ikke umiddelbart kunne besvares.

 

Vi har kontaktet juridisk sekretariat i PL og fået svar på de stillede spørgsmål, hvor bestyrelsen var i tvivl.

Jeg skal kort gennemgå de væsentligste:

 

1)Der blev under debatten om budgettet rejst spørgsmål om, hvorvidt generalforsamlingen fra budgettet kunne fjerne/standse et beløb, der var bevilliget årligt til en jubilæumsfest på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning fra 2005.

Svar. Generalforsamlingen kan ikke omgøre en tidligere generalforsamlingsbeslutning uden der rettidigt er stillet forslag til behandling på generalforsamlingen.

2) Det blev drøftet om hvor stor kassebeholdningen bør være. Der var bemærkninger om, at det ikke skulle være en spareforening, og der blev henvist til el selskabernes pengetanke.

Svar: PL finder en kassebeholdning som vores passende. PL finder ikke, at der er ”megen opsparing i den” set i forhold til de udgifter vi har. Det er bestyrelsens opfattelse, at ca. 2 års kontingent er en passende buffer. Og vi taler altså om under 1500 kr. pr. parcel.

 

1) Hvad gør man, hvis bestyrelsen trækker sig, og ingen vil stille op?

Svar: Kommunen kan tvangsudskrive et af medlemmerne som formand, der så udgør bestyrelsen. Der skal så ansættes en administrator, der skal varetage foreningens aktiviteter. Det vil påvirke kontingentet ganske betragteligt.

2) Kan en parcel i forbindelse med en økonomisk opdeling mellem ægtefæller/ejere opnå to eller flere stemmer på generalforsamlingen.

Svar: nej, en parcel kan alene repræsenteres ved én stemme.

3) Problemet med først at behandle forslag fra medlemmerne efter, at kontingentet er vedtaget –  rækkefølgen, jf. vores vedtægter.

Svar: Det er et klassik problem, der bør ændres ved fornyelse af vedtægterne. Kan aktuelt ændres med generalforsamlingens godkendelse.

 

Rundskrivelse

Bestyrelsen plejer at udsend en skrivelse med diverse oplysninger efter generalforsamling. Den blev ikke udsendt sidste år p.g.a. at vi afventede de to projekter.

 

Kort/Deklaration.

Vi har bedt kommunen fremsende nye kort over udstykningen. Vi vil skaffe en ”frisk” deklaration fra tinglysningskontoret.

Vi vil så sende det ud til medlemmerne.

Påtaleret i forbindelse med deklarationen er i praksis kommunen.

                     

Beretningen taget til efterretning uden debat

  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet var udsendt inden generalforsamlingen og dette blev godkendt uden kommentarer

 

Da der var indkommet forslag fra medlemmerne, der kunne have indflydelse på kontingentets størrelse forslog bestyrelsen at punkterne 4 og 5 blev behandlet under ét, hvilket blev accepteret af forsamlingen.  

 

Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen.

Der var fra bestyrelsen forelagt 3 budgetforslag, som omfattede renovering 3 stier med stenbelægning op til Fruervej en maksimalpris på kr. 75.000,- + moms.

 

Pkt. 5. Forslag fra medlemmerne

Der var forslag fra legepladsudvalget på nyanskaffelser af legeredskaber på ca. kr. 25.000,-

 

Forsalg fra et medlem om at gøre opmærksom på deklarationen vedr. husdyrhold samt velkomstfolder.

 

Forslag fra et medlem om at gøre husejerne opmærksom på deres pligter til at renholde veje og fortove.

Da de 2 sidste forslag ikke indebar økonomiske konsekvenser blev det besluttet uden afstemning, at bestyrelsen, sammen med et genoptryk af Vedtægterne og Deklarationen, i skrivelse gør husejerne opmærksomme på deres forpligtelser i henhold til den tinglyste deklaration, som er gælden for samtlige parceller i udstykningen, samt at et medlem gav tilsagn om at medvirke til at udarbejde velkomstfolder.

Et medlem gav udtryk for, at han var i tvivl om, at han tilhørte foreningen, da han ikke ved købet havde modtaget Deklarationen. Dette blev afvist af bestyrelsen. At en husejer ikke fra tidligere ejer har modtaget Deklarationen friholder ikke husejeren fra dennes bestemmelser, da det fremgår af tingbogsatestten hvilken tinglysninger der på ejendommen.   

 

I de fælles drøftelser af forslaget for renovering af stier og anskaffelse af legeredskaber blev det lagt op til at der i stedet for stenbelægning på stierne i stedet blev græsbelægning og i drøftelserne om legeredskaberne var der bemærkninger om tilskud fra kommunen og om offentlig tilsyn med legepladsen.

 

Ud fra generalforsamlingens debat forslog bestyrelsen, at der blev taget udgangspunkt i budgetforslag nr. 2, hvor der var afsat kr. 43.000,- til stier, fællesareal og legeplads.  

 

A. Kontingent.

Efter budgetforslag 2, kontingent på 2×700,-.

For stemte: 15

Imod stem: 6

Hverken for eller imod: 1

Kontingent 2×700,- vedtaget  

 

B. Honorar til formanden.

Formanden er kontingent fri.

 

6. Valg til bestyrelsen.

Genvalg af < ?xml:namespace prefix = st1 ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags” />Jørgen Sørensen, Allan Emborg og Niels Erik Jacobsen.

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valgt blev Bjarne Winther og Bjørn Iversen

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Genvalg af Jørgen Otto og nyvalg af Bente Andersen.

Revisorsuppleant, Niels Jüngling, nr. 16.

 

9. Eventuelt.

I forbindelse med indkørslen fra Ramsømaglevej opfordrede et medlem til at vi selv bare lagde asfalt på. Kommunen har lovet at se på sagen indenfor 14 dage, hvorfor det vil være rigtigst at lade kommune gøre dette.

 

Sidste års generalforsamling drøftede hvad ordet Skelbrønd dækkede over. Vi har fået oplyst, at skelbrønden står ca. 1 mtr. inde på parcellen.

 

Dirigenten takkede herefter forsamlingen for god ro og orden og erklærede

generalforsamlingen for afsluttet.

 

 

 

                             Mogens Andersen                                                        Poul Petersen

                                    Dirigent                                                                     Referent