↑ Tilbage til Generalforsamling

Referat 2009

Hent referat her som pdf fil

Generalforsamling den 28. april 2009 i Sundhedscentret Gnisten, Nyvej 38.

 

Antal stemmeberettigede: 20.

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

 

Herefter fulgtes generalforsamlingens dagsorden.

 

1. Valg af dirigent.

Erik Larsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2. Beretning om det forløbne år.

Generelt vedr. de grønne områder.

På vores generalforsamling sidste år drøftede vi indgående vores grønne områder og legepladsen. Vi stemte om den bevillingsmæssige side af sagen og valgte bestyrelsens forslag om at bevillige kr. 43.000 til stier og fællesarealer og som konsekvens heraf en kontingentforhøjelse for 2008 til 2×700 kr. Der var i forslaget inkluderet 1) legepladsen skulle ryddes for de miljøskadelige sveller 2) renovering af de 3 stier mod Fruervej og indkøb af legeredskaber til legepladsen.

På den baggrund har bestyrelsen holdt møde med anlægsgartneren.

Vedr. rydning af legepladsen aftalte vi, at legepladsen skulle ryddes for sveller, sand, fliser, defekte legeredskaber og div. buskads. 

Vedr. stierne mod Fruervej foreslog han, at vi i første omgang forsøgte med nysåning af græs. Hvis det ikke lykkedes var løsningen den meget dyrere opgravning af stabilen og retablering med jord og græs. Pris ca. 7.000 pr. sti. Vi valgte ud fra en økonomisk synsvinkel at forsøge med græs.

Vedr. legeredskaber til legepladsen havde et lille udvalg – Ulla – stillet forslag om indkøb af div. legeredskaber til legepladsen.

Vi valgte at starte med rydning af legepladsen, dels fordi det antageligt var den dyreste del af opgaverne og dels fordi det skulle gøres p.g.a. af svellerne. Endvidere blev der sået græs på stistykkerne.

Som den sidste del af projektet er der bestilt gynger og små mål til legepladsen pris ca. 25.000. Vi har ved valg af legeredskaber lagt vægt på, at vores legeredskaber ikke skal konkurrere med skolens legeplads – det blive nu også svært og dyrt – men være et supplement. Også hvis vi får råd til flere.

 

Med hensyn stiarealerne kan det generelt konstateres, at de – økonomien taget i betragtning – er i en rimelig stand. Det kan dog samtidig konstateres, at de 3 stistykker mod Fruervej ikke er de værst medtagne, men generalforsamlingen har pålagt bestyrelsen at fokusere på dem, hvilket vi også har gjort, men resultatet blev ikke godt – næppe synligt. Derfor har bestyrelsen bedt anlægsgartneren skrabe et lag stabil af og fylde jord på og så græs. Altså den betydelig dyrere løsning.

 

Bestyrelsen har modtaget en ”rykker” fra et medlem, der syntes renovering af stierne mod Fruervej gik for langsomt. Det kan man mene, men bestyrelsen har som nævnt prioriteret rækkefølgen, forsøgt sig med en billigere løsning og har i øvrigt den holdning, at vi skal have pengene i kassen, inden vi bruger dem.

 

Da vi nu må ty til den dyre løsning, bliver der det mindre til legeredskaber på legepladsen.

 

 

Overkørsel fra Ramsømaglevej.

Bestyrelsen anmodede Roskilde kommune om at reetablere asfalten langt kantstenen, ved Ramsømaglevej. Det blev gjort ganske hurtigt.

 

Oversigtsforhold.

På sidste års generalforsamling orienterede vi om, at bestyrelsen havde tilskrevet ejeren af nr. 2A om, at plankeværket var i strid med deklarationens bestemmelser om oversigtforhold, og vi forventede naturligvis at problemet løses i mindelighed. Ejeren har nu tilskrevet bestyrelsen, (brev dateret den 25/4-09).  at han den 15/5-08 har indsendt en formel skrivelse vedr. plankeværket til kommunen og den 15/4-09 har fået svar, der betyder mindre ændringer i forhold til det påbegyndte. Brevet er stilet til bestyrelsen og ”de flere bekymrede medlemmer”.

Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen for at blive orienteret om evt. dispensation, da det naturligvis har betydning for andre medlemmer i foreningen.

Formanden oplæste dele af brevet fra grundejeren fra nr. 2A.

 

Til beretningen var der bemærkninger fra Frede Christiansen, som mente at legepladsen skulle forblive med de legeredskaber som der i dag forefindes, da bedsteforældrene alligevel selv har legeredskaber i deres egne haver. Endvidere mente Frede Christiansen, at man ikke skulle ofre yderligere penge på græssåning på stierne mod Fruervej, men at man i stedet burde indhente tilbud fra flere udbydere for flisebelægning på de 3 stier. Endvidere burde bestyrelsen arbejde mod, at alle stierne blev belagt med SF-sten for at minimere vedligeholdelsesudgifterne.

 

Der blev fra andre i forsamlingen gjort opmærksom på, at dette var drøftet på sidste års generalforsamling og bestyrelsen oplyste, at der sidste år var indhentet 3 tilbud på belægning på de 3 stier mod Fruervej og billigste pris var kr. 75.000.- hvorfor der derfor var truffet anden beslutning om belægningen. Frede Christiansen blev opfordret til at indsende forslag, hvis han var uenig i beslutningen.

 

Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen.

                     

  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet var udsendt inden generalforsamlingen og dette blev godkendt uden kommentarer

 

Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen.

 

A. Jubilæumsfest.

Foreningen fylder i år 35 år og der har i de sidste fire år været henlagt kr. 5.000,- pr. år, sådan at der nu henstår kr. 20.000,- til brug for dette.

 

Bestyrelsen har valgt at forespørge generalforsamlingen, om der skal afholdes jubilæumsfest i år eller om beløbet skal tilbageføres til den almindelige drift.

 

Forsamlingen viste, at der var stemning for afholdelse af fest og der blev nedsat et festudvalg bestående af Inge Truegaard nr. 5A, Maiken Køster nr. 5B og Rikke Lykke Jensen nr. 47 med reference til bestyrelsen ved Niels Erik Jacobsen.

Kan festen ikke gennemføres, tilbageføres det henlagte beløb til de daglige driftsmidler.         

 

B. Kontingent.

I henhold til budget blev 2×300,- vedtaget.

 

 

C. Honorar til formanden.

Formanden er kontingent fri.

 

 

 

 

5. Forslag fra medlemmerne

Fra Mogens Andersen, nr. 33 var der indkommet forslag om, at grundejerforeningen fremover foretager oprensning af græskanter og vejkanter på stamvejen, da denne vej er det første syn, der møder en, når man køre ind på Tornegårdsvej.

Bestyrelsen havde undersøgt omkostningerne ved dette, som ville blive ca. kr. 8.000,- + moms det første år og ca. kr. 4.000,- + moms de efterfølgende.

Forsamlingen mente ikke, at dette var noget som skulle belaste samtlige, og beklagede, at der er beboere, der ikke forstår, at det er noget som de enkelte grundejere skal udføre. Forsamlingen opfordrede til, at beboerne tog deres vedligeholdelsespligt alvorligt.

Forslaget blev enstemmigt blev forkastet.

 

6. Valg til bestyrelsen.

På valg var Paul Erik Guldager og Poul Petersen

 

Efter en kort dialog blev begge genvalgt 

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Allan Emborg havde kort inden generalforsamlingen oplyst, at han ønskede at gå af i utide, da han fraflytter.

Bestyrelsen foreslog derfor, at Niels Jüngling indtræder i bestyrelsen, valgt for 1 år som erstatning for Allan Emborg.

Dette blev vedtaget.

 

Derudover skulle der vælges 2 suppleanter.

 

Valgt blev Inge Truegaard og Maiken Køster 

  

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Genvalg af Jørgen Otto og Bente Andersen.

Revisorsuppleant, Bjarne Winther

 

9. Eventuelt.

Der var forespørgsel om bommene og låse på disse, da nogle af bommene ofte er defekte.  Låsene er fjernet, da de ofte blev ”klippet”.  Vi har forsøgt med bolte, men også disse blev fjernet. Bommene er primært opsat for at undgå knallertkørsel på stierne. Bommen mod sportspladsen bliver ofte udsat for hærværk og er ofte defekt. Bestyrelsen tjekker og evt. fjerner bommen der.

Forespørgsel om der var aftale om hvor mange gange der skulle klippes græs, da forespørgeren mente, at der kun var klippet græs 3 gange på stien langs med skolen. Svaret var, at der forefindes faktura med antal klipninger, men at der ikke er foretaget kontrol på alle stier. Antal klipninger sker udfra aktuelt behov. 

Spørgsmål om ny asfaltbelægning på Ramsømaglevej kunne ikke besvares.

 

Formanden takkede Allan Emborg for hans arbejde i bestyrelsen siden 1976 

 

Erik Larsen afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

 

 

                             Erik Larsen                                                     Poul Petersen

                                Dirigent                                                            Referent