↑ Tilbage til Generalforsamling

Referat 2010

Hent referatet som PDF fil: Her

Generalforsamling den 27. april 2010 i Sundhedscentret Gnisten, Nyvej 38.

 

Antal stemmeberettigede: 20.

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

 

Herefter fulgtes generalforsamlingens dagsorden.

 

1. Valg af dirigent.

Mogens Andersen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2. Beretning om det forløbne år.

Generelt vedr. de grønne områder.

Vi har på stort set alle generalforsamlinger drøftet stierne og fællesarealerne. Vi har i særdeleshed drøftet det på vores 2 foregående generalforsamlinger. Legepladsen er blevet ryddet og ordnet og de tre stier mod Fruervej blev i første omgang nysået med græs, da det var den billigste løsning.

Den valgte løsning holdt ikke, og vi har nu fået lavet den noget dyrere løsning. Vi må desværre nok se i øjnene, at det ikke bliver helt godt med mindre, stierne spærres af for al færdsel i en rum tid, så det nysåede græs kan nå at sætte sig. Alternativt, at vi ofrer de ca. 75.000 kr. det koster at få lagt fliser. Vi må omvendt se i øjnene, at det ikke er de mest medtagne stier. Så spørgsmålet vil fortsat være til debat – i hvilken grad er medlemmerne tilfredse med stierne? Og hvad vil man ofre på en anden belægning?

 

Oversigtsforhold ved Ramsømaglevej

Som nævnt på de seneste 2 års generalforsamlinger har bestyrelsen drøftet spørgsmålet om oversigtsforholdene ved udkørsel fra Tornegårdsvej. I første omgang gjorde vi ejeren af nr. 2A opmærksom på, at plankeværket var i strid med deklarationen. Ejeren søgte og fik dispensation. Det er normalt god forvaltningsskik at kommunen hører grundejerforeningens bestyrelse før en dispensationsansøgning afgøres. Det skete ikke i dette tilfælde, hvilket kommunen har beklaget. Bestyrelsen har taget dispensationen til efterretning, men har stærkt beklaget den manglende høring og har efterfølgende modtaget sagens akter. Bestyrelsen anser sagen for afsluttet, da det er kommunen, der alene har afgørelseskompetencen.   

 

35 års fødselsdagsfest.

Den 12. september afviklede festudvalget foreningens 35 års fødselsdagsfest. Der var desværre en del, der ikke kunne deltage, men for de fremmødte var det en fin fest med god mad og dejlig musik. Bestyrelsen vil gerne takke festudvalget ved Inge, Majken og Rikke for det store arbejde, det er at etablere en sådan fest. Billeder fra festen kan ses på hjemmesiden.

 

Hjemmeside.

Bestyrelsen vil gerne slå et slag for hjemmesiden: WWW.tornegårdsvej.dk. Besøgstallet er meget begrænset, hvilket undrer bestyrelsen – set i lyset af de mange ønsker, der på tidligere generalforsamlinger har været om mere information. Det er fortsat Poul, der er webmaster.                 

 

Snerydning

Så blev det atter vinter med alle de glæder og bekymringer, det fører med sig. Vi har ofret nogle tusinde kroner på snerydning af arealerne uden for stamvejen. Fremgår dog først af næste års regnskab.

Bestyrelsen har haft en løbende dialog med Roskilde kommune om den manglefulde rydning af stamvejen. Årsagen skal formentlig findes i svigt fra entreprenøren, og Roskilde kommune takkede for vores ”egenkontrol” af arbejdets udførelse.

Hundelort

Efter nogle få år med acceptable forhold på stierne er det igen blevet et problem med hundelorte – særligt på den øst-vestgående sti. Gode ideer der kan nedbringe ulempen modtages!

 

Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren fremlagde og kommenterede regnskabet, som var udsendt inden generalforsamlingen.

 

Frede Christiansen mente, at det var godt at svellerne var blevet fjernet, men at resultatet af renoveringen af stierne kunne diskuteres og burde være gjort anderledes med stenbelægning. På spørgsmålet om, hvad de kr. 22.500,- var gået til, besvarede kassereren dette spørgsmål.

 

Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.

 

Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen.

 

A. Kontingent.

Der var af bestyrelsen fremlagt 2 budgetforslag. Heraf fremgik det, at forblev kontingentet uændret 2xkr. 300,- ville der blive et budgetunderskud på kr. 9.400,-. Dette var uacceptabelt for bestyrelsen. Derfor blev der også udarbejdet et budget, som indebar en kontingentstigning til 2 x kr. 450,-, Dette budget er så bestyrelsens forslag til nyt kontingent.

Frede Christiansen kommenterede kontingentstigningen til, at stigningen skyldes det store forbrug på stiarealer og legeplads.

Da der ikke i budgettet er afsat ekstraordinære udgifter til fællesarealerne, kunne dette afvises.

Kontingent 2 x kr. 450,- blev herefter enstemmigt vedtaget.

 

B. Honorar til formanden.

Formanden er kontingent fri.

 

5. Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag indkommet.

 

6. Valg til bestyrelsen.

På valg var Jørgen Sørensen, Niels Jüngling og Niels Erik Jacobsen. Jørgen havde, efter 36 år på formandsposten, valgt ikke at genopstille. Niels Erik ønskede, efter 30 år i bestyrelsen, heller ikke at genopstille.  Valgt blev herefter:

a)    Steen Jørgensen, nr. 19. Nyvalgt til formand

b)    Niels Jüngling, nr. 16. Genvalgt

c)    Flemming Thomsen, nr. 47. Nyvalgt til bestyrelsen. 

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valgt blev Inge Truegaard og Maiken Køster 

  

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Genvalg af Bente Andersen og nyvalg af Bjarne Winther.

Revisorsuppleant, Arne Slot Hansen

 

 

 

9. Eventuelt.

Rikke Lykke Jensen og Maiken Køster har planer om her i forsommeren at invitere til et aktivitets arrangement på legepladsen for forældre, børn, børnebørn m.v. og med medbragt kaffe og kage m.v. Kassereren gjorde her opmærksom på, at der i budgettet er afsat beløb til sådanne aktiviteter.

 

En begyndende diskussion om stier og fællesarealer blev af forsamlingen henvist til at skulle være et punkt på dagsordenen og ikke være et punkt under evt.

 

Niels Erik Jacobsen takkede Jørgen Sørensen for hans arbejde som formand for grundejerforeningen i 36 år, siden stiftelsen i 1974. Paul Erik Guldager Takkede Niels Erik Jacobsen for hans arbejde i bestyrelsen i 30 år, siden 1980 og overrakte vingaver til begge afgående bestyrelsesmedlemmer. 

Frede Christiansen takkede ligeledes de 2 fratrædende for deres arbejde igennem årene.

Jørgen takkede forsamlingen for de mange år og udtrykte glæde over, at der nu er kommet nye unge medlemmer til, for at tage over bestyrelsesarbejdet.

 

Et medlem forespurgte om det var muligt, via hjemmesiden, at skabe kontakter imellem foreningens medlemmer om evt. sammenfaldne ting. Dette blev der givet positivt udtryk for, fra bestyrelsen.

 

Mogens Andersen afsluttede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

 

 

                            

 

                          Mogens Andersen                                             Poul Petersen

                                Dirigent                                                            Referent