↑ Tilbage til Generalforsamling

Referat 2011 – Ekstraordinær

 Printvenlig pdf fil kan hentes Her

Ekstraordinær Generalforsamling den 26. maj 2011.

 

 

Antal stemmeberettigede: 20 + 5 fuldmagter.

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Herefter fulgtes den udsendte dagsorden.

 

1. Valg af dirigent.

Erik Larsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

         

Da der ikke til den ordinære generalforsamling den 26. april 2011 var det, i vedtægterne krævede antal medlemmer til stede, for behandling af vedtægtsændringer, var det ikke muligt for generalforsamlingen, at behandle de indkomne forslag til vedtægtsændringer.

        

Derfor skal den ekstraordinære generalforsamling behandle nedenstående forslag:

 

Ændring af § 5:

Forslag fra bestyrelsen:

Teksten ”Kontingentet betales forud for ½ år ad gangen.” ændres til: ”Kontingentet betales forud for 1 år ad gangen”.

 

Forslaget vedtaget med 19 stemmer og 2 fuldmagter for forslaget.

 

Ændring af § 6:

Fra Hanne og Mogens Andersen er der indkommet følgende forslag:

 

Afsnittet: Indtil der på et grundejerforeningsmøde træffes anden bestemmelse, skal den enkelte grundejer holde vejrabatten (tilføjes: og fortov) renset for ukrudt. Alle øvrige fællesarealer renholdes af grundejerforeningen.

 

Sættes ind inden afsnittet: Såfremt grundejerne ikke overholder denne bestemmelse vil grunden, fortov og vejrabat blive renset på grundejerforeningens foranledning. De afholdte udgifter vil blive opkrævet hos grundejeren. 

 

Efter oplysning fra Roskilde kommune om, at fortove og veje er kommunale og at kommunen ikke ville foretage sig noget overfor enkelte grundejere samt at de ikke kunne godkende formuleringen blev forslaget af forslagsstillerne trukket tilbage.

 

Ændring af § 16:

Forslag fra bestyrelsen:

Teksten ”Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 500.” ændres til ”Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 2.000.”.

 

Forslaget vedtaget med 19 stemmer og 2 fuldmagter for forslaget

 

Ændring af § 19:

Forslag fra bestyrelsen:

Teksten ”Motorklipper, el-saks, motorsav og el-sav må kun benyttes på hverdage.

Bestyrelsen foreslår teksten ændret til:

Motorklipper, el-saks, motorsav og el-sav må kun benyttes på hverdage, samt søn –og helligdage efter kl. 12.00.

 

Der er her kommet ændringsforslag fra Inge Truegaard som lyder:                  

Motorklipper, el-saks, motorsav og el-sav må kun benyttes på hverdage lørdag dog kun til kl. 18:00 samt søn– og helligdage mellem 10:00 – 14:00.

 

Da der er tale om et forslag fra bestyrelsen og et ændringsforslag fra et medlem, blev der først stemt om bestyrelsens forslag.

 

Her stemte 8 og 1 fuldmagt for forslaget.

Imod stemte 12 og 2 fuldmagter.

Da bestyrelsens forslag hermed blev stemt ned bortfaldt ændringsforslaget.

 

Bestyrelsen takkede Paul Erik Guldager for hans arbejde i bestyrelsen siden 1974 og overrakte en vingave.

 

Erik Larsen afsluttede herefter den ekstra ordinære generalforsamling med tak for god ro og orden.

 

 

 

                   Erik Larsen                                              Poul Petersen

                      Dirigent                                                       Referent