↑ Tilbage til Generalforsamling

Referat 2012

Hent printvenligt referat som PDF fil: Her 

Generalforsamling den 26. april 2012 i Sundhedscentret Gnisten, Nyvej 38.

 

 

Antal stemmeberettigede: 16 samt 3 fuldmagter.

 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

 

Herefter fulgtes generalforsamlingens dagsorden.

 

1. Valg af dirigent.

Erik Larsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet samt godkendte de 3 fuldmagter.

 

2. Beretning om det forløbne år.

 

Bestyrelse

Indledningsvis kan jeg informerer om af bestyrelsen efter sidste generalforsamling har konstitueret sig, med Poul som fortsat sekretær, Flemming som ny kasserer samt Niels og Maiken som menige medlemmer. 

 

Arrangementer

I august blev der afholdt havedag på fælles-området ved legepladsen, hvor der blev klippet hæk og beskåret buske. Arrangementet var alene offentliggjort via hjemmesiden, så det var hovedsageligt bestyrelsen der deltog. Vedligeholdelse af det grønne område omkring legeplads var indtil da blevet udført af gartner, så ved at vi i foreninger udførte dette arbejde selv sparede vi ca. 5.000 kr. Der var efterfølgende fællesspisning og vi synes det gik så godt, at vi planlægger at gentage havedagen igen i år. Vi vil orientere om dato via foreningens hjemmeside og evt. opslag.

 

Vedligeholdelse af grønne områder

Den øvrige vedligehold af de grønne områder har i årets løb været udført som de foregående år af Køge Anlægsgartner og der er ikke planer om ændringer på dette område. Der blev ved Poul rettet henvendelse til kommunen vedrørende asfalten omkring nogle firkantede kloakdæksler i Stamvejen, samt udkørslen til Ramsømaglevej, hvor der ved fortovskanten er et krater. Kommunen har udbedret dette.

 

Renholdelse af fortov og stier

Der er igen i år konstateret store problemer med efterladenskaber fra hunde der luftes på stierne. Der henstilles fra bestyrelsen at alle der lufter hund medbringer pose. Det gælder også i snevejr!

Ligeledes henstilles der til at fortov og vejkant ryddes for ukrudt.

 

Snerydning

Vinteren har været mild og vi har derfor ikke haft brug for snerydning, hvilket naturligvis er gavnligt for budgettet. Snerydning af vendepladser var som tidligere planlagt udført af Smedegården og der er ikke planer om at ændre denne aftale.        

 

 

Afslutningsvis vil jeg, som sidste år, nævne foreningens hjemmeside www.tornegårdsvej.dk

Her kan der findes information vedrørende generalforsamling og kommende arrangementer og meget mere og det er fortsat Poul der er webmaster.

 

Efter beretningen var der forespørgsel fra Frede Kristiansen vedr. om bestyrelsen er opmærksom på en evt. privatisering af vej og vejbelysning.

Bestyrelsen er opmærksom på dette og vil i givet fald søge ekstern hjælp. Vi vil dog ikke foretage os noget før end vi kender de konkrete forhold for privatiseringen.

 

Et medlem var ikke særligt tilfreds med den nødtørftige reparation af Tornegårdsvej som Roskilde Kommune havde foretaget.

Bestyrelsen vil rette fornyet henvendelse til Roskilde Kommune.  

 

  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet var udsendt inden generalforsamlingen.

Kassereren var ikke til stede og regnskabet blev forelagt af Poul Petersen.

 

Et medlem forespurgte vedr. 2010 regnskabet, hvor der var hensat et beløb på kr. 14.745,- til kreditorer. Medlemmet fik oplyst, at beløbet var til legeplads og græsslåning, hvor fakturaen først blev modtaget i januar 2011 og betalt her, men medtaget i 2010 regnskabet.

 

Et medlem kom med bemærkning om kassebeholdningens størrelse, hvor medlemmet ikke mente at der burde opspares større beløb.

 

Bestyrelsen har tidligere forespurgt i PL om dette og fik her oplyst at der burde være en likviditet, svarende til 1½ til 2 års kontingentmasse.

Vores likviditet er p.t. ca. 1 års kontingent.

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen.

 

A. Ændringer af vedtægter.

Bestyrelsen havde nedenstående forslag til vedtægtsændringer:

 

 §10: Efter teksten: ”Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end 1 stemme ud  over sin egen.” tilføjes: dog kan bestyrelsen repræsentere, ved fuldmagt, alle         parceller

 

Da det til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, kan bestyrelsens forslag ikke behandles, da der i så fald skulle have været mindst 23 stemmeberettiget til stede.

I stedet blev der sonderet om de tilstedeværende medlemmer kunne gå ind for de foreslåede ændringer og da dette ikke var tilfældet, blandt andet med henvisning til demokratiet og vigtigheden i, at beslutninger om vedtægtsændringer kun skulle være muligt med personlig deltagelse af medlemmer, trak bestyrelsen forslaget tilbage.   

 

B. Kontingent.

Bestyrelsens forslag på 1x kr. 900,- blev vedtaget.   

Det blev her oplyst, at der ikke længere kan betales via Giro, men udelukkende via Netbank eller bankoverførsel.

Kontant betaling direkte til kassereren, kun i yderste nødstilfælde.

 

C. Honorar til formanden.

Formanden er kontingent fri.

 

 

D. Honorar til kasserer

Da arbejdet som kasserer er ret omfattende, blandt andet som følgende af manglende kontingent indbetalinger fra medlemmer og med mange rykkere som følge, foreslår bestyrelsen at kassereren er kontingent fri.

Vedtaget.   

 

5. Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag indkommet.

 

6. Valg til bestyrelsen.

På valg var:

 

Steen Jørgensen

Flemming Thomsen

Niels Jüngling

 

Der kom ikke andre forslag og alle blev genvalgt.

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valgt blev Bjørn Iversen og Inge Truegaard 

  

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valgt blev Bjarne Winther og Tove Hassel.

Revisorsuppleant, Mogens Andersen

 

9. Eventuelt.

Der fremkom ønske fra forsamlingen om, at der ved udsendelser til medlemmer, bliver gjort mere tydeligt opmærksomt på foreningens hjemmeside.

 

Formanden kom med afsluttende bemærkninger og Erik Larsen afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

 

 

                            

 

  

                         Erik Larsen                                                        Poul Petersen

                                Dirigent                                                            Referent