↑ Tilbage til Generalforsamling

Referat 2013 – Ekstraordinær

Hent dokument som PDF fil Her 

Ny Generalforsamling den 16. maj 2013.

 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Herefter fulgtes den udsendte dagsorden.

 

1.Valg af dirigent

Erik Larsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

          

Der blev herefter foretaget optælling af stemmeberettigede medlemmer.

Frede Christiansen mente ikke at Jan Andersen kunne repræsentere sin mor, som er grundejer af nr. 43 og da ingen i forsamlingen gjorde indsigelse imod dette kunne Jan ikke stemme.

 

Stemmeberettige blev optalt til:

Medlemmer til stede: 21

Antal fuldmagter: 11

I alt antal stemmeberettigede: 32.

 

Efterfølgende er det konstateret at Jan havde fuldmagt fra Bente Andersen, hvorfor Jans  stemme ikke burde være afvist.

Det er dog også konstateret, at Jan medbragte yderligere en fuldmagt, som burde være   afvist.

Dette giver dog ingen forskel i antal af stemmeberettigede

 

2. Forslag til vedtægtsændring fra Bente Andersen, Tornegårdsvej 43

Da der ikke til den ordinære generalforsamling den 25. april 2013 var det, i vedtægterne krævede antal medlemmer til stede, for behandling af vedtægtsændringer, var det ikke muligt for generalforsamlingen, at behandle de indkomne forslag til vedtægtsændringer.

 

Derfor skal den nye generalforsamling behandle nedenstående forslag:

 

Hermed stiller jeg flg. forslag til generalforsamlingen 25.04.2013 i grundejerforeningen

Tornegården.:

 

Det foreslås at reglerne for brug af elektrisk haveværktøj ændres. Reglerne for hverdage  bibeholdes som de er.

 

Forslag:

Det foreslås at beboerne på alle matrikler i grundejerforeningen Tornegården kan anvende elektrisk haveværktøj søn- og helligdage fra kl. 10 til kl. 14

 

Da forslaget ikke umiddelbart er implementerbar i vedtægterne foreslog Poul Petersen, at der blev udarbejdet en tekst som kunne implementeres i §19, som er den paragraf            forslaget, efter bestyrelsens mening, vedrører. Frede Christiansen mente ikke at dette skulle gøres da det måtte være det oprindelige forslag der skulle stemmes om. Da forsamlingen ikke fik forslaget til afstemning, blev det Bentes tekst der blev sat til afstemning.

 

Inden afstemningen blev det udregnet at der skulle stemme 21,3 personer for forslaget for at dette kunne vedtages.

 

Der blev herefter drøftet hvordan dette skulle tolkes, om det betød 21 for forslaget eller om der skulle bruges 22 stemmer for forslaget.

Dette blev generalforsamlingen ikke enige om.

 

Afstemningen viste:

 

For forslaget: 14 tilstedeværende og 7 fuldmagter, I alt: 21 stemmer

 

Da der var uenighed om hvilke stemmetal der var det rigtige for at forslaget kunne vedtages, besluttede generalforsamlingen at bestyrelsen skulle søge juridisk udtalelse fra PL og at denne udtalelse så vil være juridisk bindende for, om forslaget er vedtaget eller er forkastet.

 

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet uden yderligere udtalelser.

 

Den 21.05.2013 har grundejerforeningen modtaget udtalelse fra PL som lyder:

Med mindre andet er beskrevet i vedtægterne er sædvane, at man benytter almindelige matematiske afrundingsregler, således at man runder nedad, når decimalen er mindre end 5 og ellers opad.

 

Det betyder at kvalificeret flertal i forhold til vores vedtægt udgøres af 21 stemmer.

 

Bestyrelsen anser derfor forslaget som vedtaget

 

 

        

                               Sign.                                                        Sign.

                          Erik Larsen                                            Poul Petersen

                             Dirigent                                                    Referent