↑ Tilbage til Generalforsamling

Referat 2013 – Ordinær

Hent printvenligt referat som PDF fil: Her

 

Generalforsamling den 25. april 2013 i Sundhedscentret Gnisten, Nyvej 38.

 

 

Antal stemmeberettigede: 14.

 

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

 

Herefter fulgtes generalforsamlingens dagsorden.

 

1. Valg af dirigent.

Bjørn Iversen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2. Beretning om det forløbne år.

 

Bestyrelse

Der er ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning siden sidste generalforsamling og består således af Steen som formand, Poul som sekretær, Flemming som kasserer samt Niels og Maiken som menige medlemmer.

 

Arrangementer

I august blev der igen i 2012 afholdt havedag på fælles-området ved legepladsen, hvor der blev klippet hæk og beskåret buske. Arrangementet var alene offentliggjort via hjemmesiden, så det var hovedsageligt bestyrelsen der deltog.

Der var efterfølgende fællesspisning og vi synes det gik så godt, at vi planlægger at

gentage havedagen igen i år 2013 og har allerede nu fastsat fredag den 30. august som dag, såfremt vejret tillader det.

Vi vil orientere nærmere via foreningens hjemmeside og evt. opslag.

 

Vedligeholdelse af grønne områder

Den øvrige vedligehold af de grønne områder har i årets løb været udført som de foregående år af Køge Anlægsgartner og der er ikke planer om ændringer på dette område.

 

Renholdelse af fortov og stier

Der er som de forrige år konstateret store problemer med efterladenskaber fra hunde der luftes på stierne.

Der henstilles fra bestyrelsen at alle der lufter hund medbringer pose. Det gælder også i snevejr!

Ligeledes henstilles der til at fortov og vejkant ryddes for ukrudt.

 

Snerydning

Vinteren har i år været lang og der har været brug for snerydning af vendepladser et par gange. Snerydning af vendepladser var som tidligere planlagt udført af Smedegården, der på eget initiativ foretager denne rydning når det vurderes nødvendig. Der er ikke planer om at ændre denne aftale, idet der er bestyrelsens vurdering af dette fungerer tilfredsstillende.

 

 

Fjernvarme til Gadstrup

Det kom bestyrelsen for øre at der gik rygter i byen om af man fra Roskilde Kommunes side planlagde at udlægge fjernvarme i Gadstrup.

Grundet aktuel sag omkring fjernvarme i Himmelev og da flere grundejere jo i disse år står over for udskiftning af gamle gasfyr, var vi derfor meget interesserede i at hører mere om disse planer. Poul og undertegnede havde derfor et møde med Frede Lærke Petersen, byrådsmedlem (A) i Roskilde Kommune og bosiddende i Gadstrup.

Han kunne fortælle, at man fra Roskilde Forsynings side har vurderet at evt. fjernvarme skal komme fra VEKS i Køge via Havdrup og ikke fra Roskilde. Da en forbindelse fra Køge til Havdrup heller ikke er vedtaget er konklusionen således at der ikke er aktuelle planer om at føre fjernvarme til Gadstrup de næste mange år.

Man kan evt. læse mere på Roskilde Forsynings hjemmeside hvor rapporten om udbygning af fjernvarmenettet år 2010-2015 findes.

 

Afslutningsvis vil jeg, som sidste år, nævne foreningens hjemmeside www.tornegårdsvej.dk

Her kan der findes information vedrørende generalforsamling og kommende arrangementer og meget mere og det er fortsat Poul der er webmaster. Endeligt kan man i forbindelse med hussalg med fordel henvise ejendomsmægler til hjemmesiden idet al information findes her.

 

Beretningen blev uden kommentarer taget til efterretning.

 

  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet var udsendt inden generalforsamlingen og blev forelagt af kassereren, Flemming.

 

Erik Egtofte spurgte til posten kontingenter og fik oplyst at dette var Parcelhusejernes Landsforening (PL). Dette mente han var unødvendig. Bestyrelsen var ikke enig.

 

Endvidere kom Erik med bemærkning om kassebeholdningens størrelse, hvor medlemmet ikke mente at der burde opspares større beløb.

 

Erik blev oplyst om, at bestyrelsen tidligere har forespurgt i PL om dette, da spørgsmålet mange gange tidligere er blevet rejst, og her har fået oplyst at der burde være en likviditet, svarende til 2 års kontingentmasse.

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen.

 

A. Kontingent.

Efter diskussion omkring budget og tidligere års regnskaber blev bestyrelsens forslag

på 1x kr. 900,- vedtaget.   

 

B. Honorar til formanden.

Formanden er kontingent fri.

 

C. Honorar til kasserer

Kassereren er kontingent fri.

 

5. Forslag fra medlemmerne

Forslag fra Bente Andersen Tornegårdsvej 43:

 

Hermed stiller jeg flg. forslag til generalforsamlingen 25.04.2013 i grundejerforeningen

Tornegården.:

 

Det foreslås at reglerne for brug af elektrisk haveværktøj ændres. Reglerne for hverdage bibeholdes som de er.

 

Forslag,:

Det foreslås at beboerne på alle matrikler i grundejerforeningen Tornegården kan anvende elektrisk haveværktøj søn- og helligdage fra kl. 10 til kl. 14

Da forslaget er en vedtægtsændring, kræves det at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og stemmer.

Da dette ikke er tilfældet, kan forslaget ikke behandles på Generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkalder, i henhold til vedtægterne, til ekstraordinær generalforsamling.

 

 

6. Valg til bestyrelsen.

På valg var:

 

Maiken Nytofte-Bæk

Poul Petersen, som ønskede at udtræde af bestyrelsen, hvis andet medlem kunne findes.

 

Der kom ikke andre forslag og begge blev genvalgt.

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valgt blev Bjørn Iversen og Inge Truegaard 

  

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valgt blev Bjarne Winther og Tove Hassel.

Revisorsuppleant, Erik Egtofte

 

9. Eventuelt.

Maiken informerede om mulighederne for at oprette Naboovervågning og der blev udleveret folder til medlemmerne. Det blev endvidere oplyst, at der vil blive indkøbt skilt til opsætning ved indkørslen til Tornegårdsvej.

 

Kassereren uddelte ros til medlemmer for punktlig kontingent betaling efter overgangen til bankoverførsel. Der havde kun måtte udsendes en rykker.

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

 

 

                            

 

  

                         Bjørn Iversen                                                     Poul Petersen

                            Dirigent                                                               Referent