↑ Tilbage til Generalforsamling

Referat 2014 – Ordinær

PDF fil af Generalfor2014

 

Generalforsamling den 24. april 2014 i Sundhedscentret Gnisten, Nyvej 38.

Antal stemmeberettigede: 14 samt 3 fuldmagter, i alt 17.

 

I formandens fravær bød Flemming velkommen til generalforsamlingen.

Herefter fulgtes generalforsamlingens dagsorden.

1. Valg af dirigent.

Niels Erik Jacobsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var medlemmer nok til stede til, at der kunne behandles forslag til vedtægtsændringer.

2. Beretning om det forløbne år.

Bestyrelse

Der er ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning siden sidste generalforsamling og bestod således af Poul som sekretær, Flemming som kasserer samt Niels og Maiken som menige medlemmer.

Arrangementer

I august blev der igen i 2013 afholdt havedag på fælles-området ved legepladsen, hvor der blev klippet hæk og beskåret buske. Arrangementet var alene offentliggjort via hjemmesiden, så det var hovedsageligt bestyrelsen der deltog og der var efterfølgende fællesspisning. Det er ikke planer for en gentagelse i 2014, og området vil igen indgå i den alm. vedligeholdelse fra gartner.

Vedligeholdelse af grønne områder

Vedligehold af de grønne områder har i årets løb været udført af Køge Anlægsgartner og der er ikke planer om ændringer på dette område.

Renholdelse af fortov og stier

Der er som de forrige år henstilles fra bestyrelsen at alle der lufter hund medbringer pose. Ligeledes henstilles der til at fortov og vejkant ryddes for ukrudt. I år skal samtidig lyde en henstilling om at huske at der færdes børn på Tornegårdsvej, både på vej til skole samt ved alm. leg. Der henstilles til forsigtig kørsel fra såvel beboere samt deres gæster.

Snerydning

Vinteren har i år været mild og der har ikke været brug for snerydning af vendepladser. Snerydning af vendepladser var som tidligere planlagt udført af Smedegården, der på eget initiativ foretager denne rydning når det vurderes nødvendig. Der er ikke planer om at ændre denne aftale, idet der er bestyrelsens vurdering af dette fungerer tilfredsstillende.

Ændring af vedtægter

Sidste års GF blev præget af heftig debat og en lidt rodet afstemning omkring forslag om ændring af § 19 i vedtægter vedrørende brug af motor og el klipper på søn- og helligdage. Diskussionen blev samtidig præget af forvirring omkring regler for fuldmagter og omkring hvem der kan bære en fuldmagt.

Bestyrelsen konsulterede herefter PL som var meget hjælpsomme og gennemgik vore vedtægter. Der blev påpeget en række paragraffer, hvor vedtægter ligger uden for formålet for en grundejerforening, hvorfor disse ifølge PL bør fjernes. Dette indbefattede blandt andet den omtalte § 19. Bestyrelse har derfor i år foreslået en række vedtægtsændringer. Nogle ændringer berører blot ændringer fra Ramsø til Roskilde Kommune. Herudover foreslås §6 omkring rydning af fortov og grund for ukrudt, §18 omkring løsgående hunde, samt §19 omkring brug af motorklipper fjernes i sin helhed, idet disse ikke kan håndhæves af en grundejerforening. Foreningens interesser må her vige for ejendomsrettens ukrænkelighed og privatlivets fred, uanset om vi som bestyrelse er helt bekendt med intentionerne i de omtalte vedtægter.

Der forslås herudover ændringer af § 7 vedrørende indkaldelse til den ordinære generalforsamling, således at denne sker med mindst 30 dages varsel (mod 14 dage før). Dagsorden med eventuelle forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen udsendes med mindst 7 dages varsel. Samtidig forslås at forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Formålet med denne ændring er at kunne udsende en komplet indkaldelse med alle modtagne forslag, således at de enkelte medlemmer ved hvad der skal behandles på generalforsamlingen.

I forbindelse med dette foreslås § 10 omkring krav om mindst halvdelen af alle medlemmer til stede på GF, for ændring af vedtægter ændret til krav om 2/3 flertal af de på GF fremmødte medlemmer. Denne ændring forslås for at undgå, at skulle afholde ekstraordinær GF, idet der erfaringsmæssig ikke er fremmøde af halvdelen af medlemmer eller derover.

Samtidig præciseres afrundingsregler i forlængelse af sidste år noget kaotiske diskussion vedrørende dette.

Jubilæumsfest

De Grundejerforeningen Tornegården i år har 40 års jubilæum forslår bestyrelse at der som de tidligere år afholdes en fest. Der er i den forbindelse afsat kr. 20.000,- på budget til dette formål. Bestyrelsen håber på opbakning til dette, men ønsker en åben diskussion om emnet, idet anvendelse af foreningens midler til sådanne formål er på grænsen af foreningen formål.

Foreningens hjemmeside

Afslutningsvis vil jeg, som de foregående år, nævne foreningens hjemmeside

www.tornegårdsvej.dk

Her kan der findes information vedrørende generalforsamling og kommende arrangementer og meget mere og det er fortsat Poul der er webmaster. Endeligt kan man i forbindelse med hussalg med fordel henvise sin ejendomsmægler til hjemmesiden idet al information kan findes her.

Da der her blev omtalt den forstående revision af vedtægterne, gav et medlem udtryk for sin glæde over at der var taget skridt til en revision af vedtægterne. Dog mente medlemmet det er grundlæggende, at der skal være 2 behandlinger af forslag til vedtægtsændringer.

Medlemmet gav også udtryk for sin glæde over de opsatte skilte omkring hunde og at det havde haft en positivt indflydelse på efterladenskaber på stierne.

Herefter blev beretningen taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet var udsendt inden generalforsamlingen og blev forelagt af kassereren.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

 

Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen.

A. Forslag til vedtægtsændringer.

På baggrund af forespørgsel hos Parcelhusejernes Landsforening, har bestyrelsen udarbejdet et forslag, som medsendes denne indkaldelse.

Forslaget behandles § for §. Der medsendes endvidere medlemsinformation, udsendt maj 2013 til info.

Grundet fremmødet, hvor der var mindre end de krævede 50 % til stede udgik punktet som blev henvist til ny generalforsamling til indkaldelse i henhold til vedtægterne.

B. 40 års jubilæum i 2014.

Bestyrelsen foreslår at der bruges kr. 20.000,- til dette

Vel vidende at vi er på kanten af vor formålsparagraf og efter konsultation af jurist, blev forslaget sat til afstemning.

Her stemte 11 for. 5 stemte imod og 1 stemte hverken for eller imod.

Med dette resultat valgte bestyrelsen at trække forslaget.

C. Kontingent

Bestyrelsens forslag på 1x kr. 900,- blev vedtaget.

D. Honorar til formanden.

Formanden er kontingent fri.

E. Honorar til kasserer

Kassereren er kontingent fri.

5. Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag fremkommet.

6. Valg til bestyrelsen.

På valg var:

Steen Jørgensen

Niels Jüngling

Flemming Thomsen

Alle blev enstemmigt genvalgt.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valgt blev Bjørn Iversen og Anne Grethe Olesen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valgt blev Tove Hassel og Jørgen Fray Sørensen.

Revisorsuppleant, Erik Egtofte

9. Eventuelt.

I forbindelse med at forslaget om at bruge midler til jubilæumsfest blev trukket blev der i stedet drøftet hvilke muligheder der så var.

Der kunne udsendes en skrivelse om dette sammen med indkaldelsen til den nye generalforsamling.

Dette vil bestyrelsen overveje.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

 

Niels Erik Jacobsen                                                         Poul Petersen

Dirigent                                                                             Referent