↑ Tilbage til Generalforsamling

Referat 2015

Referat fra generalforsamlingen kan som PDF fil hentes Her Generalfor2015

 

Generalforsamling den 23. april 2015 i Sundhedscentret Gnisten, Nyvej 38.

Antal stemmeberettigede: 13

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Herefter fulgtes generalforsamlingens dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent.

Erik Larsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

  1. Beretning om det forløbne år.

Bestyrelse

Der er ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning siden sidste generalforsamling og bestod således af Poul som sekretær, Flemming som kasserer samt Niels og Maiken som menige medlemmer.

 

Vedligeholdelse af grønne områder

Vedligehold af de grønne områder har i årets løb været udført af Køge Anlægsgartner og der er ikke planer om ændringer på dette område. Beplantning omkring legeplads er i efteråret blevet kraftigt beskåret, hvilket har pyntet meget på området.

 

Renholdelse af fortov og stier

Som de forrige år henstilles fra bestyrelsen at alle der lufter hund medbringer pose. Ligeledes henstilles der til at fortov og vejkant ryddes for ukrudt således at vores område fremstår pænt, og fortove er mest muligt fremkommelige. Igen i år skal samtidig lyde en henstilling om at huske at der færdes børn på Tornegårdsvej, både på vej til skole samt ved alm. leg. Der henstilles til forsigtig kørsel fra såvel beboere samt deres gæster.

 

Snerydning

Vinteren har i år været mild og der kun i mindre omfang været behov for snerydning af vendepladser. Snerydning af vendepladser var som tidligere planlagt udført af Smedegården, der på eget initiativ foretager denne rydning når det vurderes nødvendig. Der er ikke planer om at ændre denne aftale, idet der er bestyrelsens vurdering af dette fungerer tilfredsstillende.

 

Ændring af vedtægter

Ved sidste års GF blev der på initiativ fra bestyrelsen vedtaget en række vedtægtsændringer, hvis formål var at få ryddet op i de eksisterende vedtægter, hvor en række paragraffer i samråd med Parcelhusejernes Landsforening var fundet forældede eller uden for forenings formål. Alle vedtægtsændringer blev vedtaget ved en ekstraordinær generalforsamling og opdaterede vedtægter er uddelt til alle hustande.

 

Foreningens hjemmeside

Dette leder mig til at jeg afslutningsvis vil nævne foreningens hjemmeside

www.tornegårdsvej.dk

Her kan der findes information vedrørende generalforsamling, vores vedtægter og information om evt. kommende arrangementer og meget mere og det er fortsat Poul der er webmaster. Endeligt kan man i forbindelse med hussalg med fordel henvise sin ejendomsmægler til hjemmesiden idet al information kan findes her.

 

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet var udsendt inden generalforsamlingen og blev forelagt af kassereren.

Efter kommentarer om regnskabets udformning blev regnskabet godkendt.

Bestyrelsen vurderer på, om udformningen af næste års regnskab skal være som tidligere års regnskaber med et driftsregnskab og en status.

 

Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen.

 

A. Kontingent

Bestyrelsens forslag på 1x kr. 900,- blev vedtaget med 12 stemmer for og en stemme imod.

B. Honorar til formanden.

Formanden er kontingent fri.

C. Honorar til kasserer

Kassereren er kontingent fri.

5. Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag fremkommet.

6.  Valg til bestyrelsen.

På valg var:

Maiken Nytofte-Bæk, genvalgt.

Poul Petersen ønskede ikke genvalg.

Anne Grethe Olesen blev nyvalgt

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valgt blev

Bjørn Iversen og Christina Heide

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valgt blev Tove Hassel og Jørgen Fray Sørensen.

Revisorsuppleant, Erik Egetoft

9. Eventuelt.

Ingen kommentarer til dettepunkt.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

 

Erik Larsen                                          Poul Petersen

Dirigent                                                  Referent