↑ Tilbage til Generalforsamling

Referat 2016

Referat i PDF fil hentes her: Generalforsamling 2016

Referat 2016

Generalforsamling den 14.april 2016 i Sundhedscentret Gnisten, Nyvej 38.

Antal stemmeberettigede: 14 stemmeberettigede samt en fuldmagt er til stede.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Herefter fulgtes generalforsamlingens dagsorden.

 1. Valg af dirigent.

Erik Larsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 1. Beretning om det forløbne år

Formandens beretning 2016

Bestyrelse

Efter sidste generalforsamling, hvor Anne Grethe Olesen blev valgt ind, har bestyrelsen konstitueret sig med Anne Grethe som ny sekretær, Flemming som fortsat kasserer samt Niels og Maiken som menige medlemmer.

Vedligeholdelse af grønne områder

Vedligehold af de grønne områder har i årets løb været udført af Køge Anlægsgartner og der er ikke planer om ændringer på dette område. På legepladsen er den nedslidte bænk blevet udskiftet med en ny, og der er blevet anlagt flisebelægning under bænken, så der let kan slås græs.

Snerydning

Snerydning af vendepladser var som tidligere planlagt udført af Smedegården. Vi erfarede dog ved seneste kraftige snefald, at Smedegaarden ikke længere rydder sne i Gadstrup for Roskilde Kommune, men i stedet kun omkring Viby, og derfor kan have længere udrykningstid, da de ikke lige som tidligere kommer forbi alligevel. Bestyrelsen vil derfor overveje en ny leverandør inden den kommende vinter.

Parkering på stamvej

Bestyrelsen er blevet kontaktet af en grundejer, der har modtaget en anonym klage over at han har haft gæster, der har parkeret på stamvejen ude foran hans hus. Det skal siges er der parkeres på stamvejen idet grundejer vurderede at dette var til mindre gene, end parkering på sidevej uden foran hans indkørsel, idet sidevej er smallere.

I den forbindelse vil bestyrelse i første omgang lige ridse regler for parkering i området op: Roskilde kommune oplyser at parkering, uagtet af hvad der evt. står i deklarationen for området, er tilladt på stamvejen når der ikke skiltes med andet. Det er altså således de almindelige parkeringsbestemmelser i færdselsloven der gælder. Ydermere er parkering ifølge lokal parkeringsbekendtgørelse for Roskilde kommune tilladt delvist oppe på fortov, så længe dette ikke er til fare eller ulempe for færdsel på fortov.

Bestyrelsen finder ikke, at der er et aktuelt problem i midlertidig parkering på stamvejen, og ser derfor ikke behov for en mere restriktiv parkeringspolitik i området. Bestyrelsen opfordrer samtidig på det kraftigste til, at man undlader at kommunikerer gennem anonyme trusler og i stedet på fredelig vis kontakter hinanden direkte, hvis der er noget man er utilfreds med. Alternativt kan bestyrelsen kontaktes.

Mobilitetsplan Roskilde Syd

Endeligt skal det nævnes at Roskilde kommune har udarbejdet en mobilitetsplan for Gadstrup, der er en del af, hvad der kaldes Roskilde Syd. Der blev afholdt informationsmøde d.4 april og omfattende utilfredshed med, at planen bl.a. ikke tager højde for øget lasbiltrafik fra nyt DSV center samt ny udstykning i Viby, affødte krav om et nyt møde, hvor man kan diskuterer problematikken for området nærmere. Det frygtes at dele af den øgede trafik vil gå via Svanevej og Ramsømaglevej og således vil køre forbi en del grundejere i foreningen. Der afholdes nyt informationsmøde tirsdag den 3. maj kl. 19:00 på Peder Syv skolen, og der kan indsendes høringssvar til Roskilde kommune indtil d. 20/5.

Foreningens hjemmeside

www.tornegårdsvej.dk

Her kan der findes information vedrørende generalforsamling, vores vedtægter og information om evt. kommende arrangementer og meget mere, og det er fortsat Poul, der er webmaster. Endeligt kan man i forbindelse med hussalg med fordel henvise sin ejendomsmægler til hjemmesiden idet al information kan findes her. 

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskabet blev vedtaget enstemmigt.   

 1. Forslag fra bestyrelsen 
 2. Kontingent. Bestyrelsen foreslår nedsættelse til 1 x 600,-

Vedtaget

En stemme imod

En stemmer hverken for eller imod

 1. Honorar til formanden

Formanden er kontingentfri.

Vedtaget

En stemme hverken for eller imod

 1. Honorar til kasserer

Kassereren er kontingentfri.

Vedtaget

En stemmer hverken for eller imod

 

 1. Forslag fra medlemmerne.

Ingen forslag modtaget.

 

 1. Valg af bestyrelsen.

På valg er:

 1. Niels Jungling (Accepterer genvalg)
 2. Flemming Thomsen (Accepterer genvalg)
 3. Steen Jørgensen (Accepterer genvalg)

Alle er genvalgt

 

 1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Bjørn Iversen og Inge Truegård er valgt

 

 1. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Alle genvalgt: Valgt blev Tove Hassel og Jørgen Fray Sørensen.

Revisorsuppleant, Erik Egetoft.

 

 1. Eventuelt
 2. a) Snerydning: ny entreprenør.

Peter Ingerslev eller Køge Bugt foreslås

 

 1. b) Huller og sætninger i veje og fortove:

Alle Kan henvende sig til teknisk forvaltning på mail. Sæt pil på kort og skriv kommentar.

Alternativt: Kontakt bestyrelsen så henvender vi os.

Kontakt gerne bestyrelsen ved henvendelse, så vi ved, hvad der foregår.

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Tilføjelse:

Roskilde kommune oplyser: 

Veje burde ifølge oprindelig plan asfalteres ca. i år 2018-2019. Der er dog usikkerhed om hvorvidt denne plan holder pga. efterslæb på andre områder. Samtidig pågår der fra FORS (Roskilde Forsyning) planer om yderligere kloakering i området, hvilket kan få indflydelse på planer om asfaltering. 

Aktuelle huller er nu anmeldt via “Giv et praj”.

 

Erik Larsen                                          Anne Grethe Olesen

Dirigent                                               Referent