↑ Tilbage til Generalforsamling

Referat 2018

Hent referat som PDF fil:     Generalforsamling 2018

 

Generalforsamling tirsdag d. 24.04. 2018

Referat.

Stemmeberettigede: 10
Fremmødte: 14

1. Valg af dirigent.:
Poul Petersen

 

2. Beretning om det forløbne år

Formandens beretning 2018

Bestyrelse
Bestyrelsen er siden sidste generalforsamling uændret med Anne-Grethe som sekretær, Flemming som fortsat kasserer samt Niels og Maiken som menige medlemmer.

Vedligeholdelse af grønne områder og veje
Vedligehold af de grønne områder har i årets løb uændret været udført af Køge Anlægsgartner og der er ikke planer om ændringer på dette område. Bestyrelsen har via ”giv et prej” rettet henvendelse til Roskilde kommune omkring huller i stamvejen. Alle beboere opfordres til at gøre dette hvis man ser problemer med fortov og veje i området. Det henstilles fra bestyrelsen at fortov og vejkant ryddes for ukrudt så området fremstår pænt og fortove er fremkommelige.

Fortsat problem med affald på stier ind mod skolen
Der er fortsat problemer med affald på stier ind mod skolen. Bestyrelsen har her i foråret igen rettet henvendelse til Gadstrup skole omkring en voksende mængde affald på stisystemer. Vi håber fortsat på at skolen vil arbejde på, at eleverne bliver bedre til ikke at henkaste affald og der er netop blevet samlet affald omkring skolen.

Deklaration for området
Der skal i forbindelse med denne generalforsamling mindres om deklarationen der kan findes på hjemmesiden. Denne indeholder blandt andet bestemmelser for parkering, der kun må ske på parkeringsområder – vendepladser – samt bestemmelser for hegnspligt i form af levende hegn mod stier og fællesarealer. Bestyrelsen skal hermed sende en opfordring til at alle læser deklarationen og efterlever bestemmelserne i denne tak.

Foreningens hjemmeside
Dette leder mig til at jeg afslutningsvis vil nævne foreningens hjemmeside
www.tornegårdsvej.dk
Her kan der findes information vedrørende generalforsamling, vores vedtægter og information om evt. kommende arrangementer og meget mere og det er fortsat Poul der er webmaster. Endeligt kan man i forbindelse med hussalg med fordel henvise sin ejendomsmægler til hjemmesiden idet al information kan findes her

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

 

4. Forslag fra bestyrelsen

a. Kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent hæves til 1 x kr. 800,-.
b. Honorar til formanden.
c. Honorar til kasserer

Alle tre forslag blev enstemmigt vedtaget.

5. Forslag fra medlemmerne.

Ingen forslag indkommet.

 

6. Valg til bestyrelsen.

På valg er:
a. Niels Jüngling (Acceptere genvalg)
b. Flemming Thomsen (Accepterer genvalg)
c. Steen Jørgensen (Accepterer genvalg)
Alle blev genvalgt

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Jimmy Falbe Hansen
Jan Østergård

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Tove Hassel og Jørgen Fray Sørensen blev genvalgt

Henrik Petersen er nyvalgt suppleant

9. Eventuelt.

Til orientering: Nr.7 og nr. 43 skal i gang med renovering. Beklager de gener, der evt. kan opstå i forbindelse hermed.

Poul Petersen                                        Anne Grethe Olesen
Dirigent                                                  Referent