↑ Tilbage til Generalforsamling

Referat 2020

Hent referatet som PDF fil her: Generalfor2020

Grundejerforeningen Tornegården

 

Referat fra generalforsamling Torsdag d. 13.08.2020

 

Stemmeberettigede:              11                              

 

 1. Valg af dirigent

Erik Larsen blev valgt, og konstaterede at generalforsamling var korrekt indkaldt ifølge vedtægter.

Det var en længere gennemgang, da der har været aflyst pga. Corona og forsamlingsforbuddet i foråret.

 

 1. Formands beretning om det forløbne år Steen Jørgensen

Bestyrelse: Bestyrelsen er siden sidste generalforsamling uændret med Maiken som sekretær, Flemming som fortsat kasserer, samt Niels og Jesper som menige medlemmer. 

Vedligeholdelse af grønne områder og veje: Vedligehold af de grønne områder har i årets løb uændret været udført af Køge Anlægsgartner og der er ikke planer om ændringer på dette område. Det henstilles som altid fra bestyrelsen, at fortov og vejkant omkring ens ejendom ryddes for ukrudt så området fremstår pænt og fortove er fremkommelige.

Bomme:  I det forgangne år, er der etableret nye mere hærværkssikre stålbomme på stier op mod skolen.

Pas på farten: Der er i den seneste tid flyttet flere børnefamilier ind i området og det er jo glædeligt, at der er børn der leger på kryds og tværs. Der skal derfor herfra lyde en klar opfordring til køre forsigtigt og passe på farten.

Foreningens hjemmeside: Dette leder mig til at jeg afslutningsvis vil nævne foreningens hjemmeside www.tornegårdsvej.dk. Her kan der findes information vedrørende generalforsamling, vores vedtægter og information om evt. kommende arrangementer og meget mere og det er fortsat Poul der er webmaster. Endeligt kan man i forbindelse med hussalg med fordel henvise sin ejendomsmægler til hjemmesiden idet al information kan findes her.

Kommentarer til beretning:

 

En beboer gør opmærksom på, at der er et fælles område hvor køgebugt ikke klipper hæk. Bestyrelsen tager kontakt til Køgebugt anlæg om dette.

 

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kasserer Flemming Thomsen fremlagde regnskab. Der stemmes med 10 stemmer for.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen

 

 • Bestyrelsen foreslår at kontingent bibeholdes til 1 x kr. 800,-. Vedtaget
 • Honorar til formanden. Vedtaget.
 • Honorar til kasserer. Vedtaget.

 

 

Alle tre forslag blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. Forslag fra medlemmerne.

Ingen forslag indkommet.

 

 1. Valg til bestyrelsen.

På valg er:

 • Niels Jüngling (Accepterer genvalg)
 • Flemming Thomsen (Accepterer genvalg)
 • Steen Jørgensen (Accepterer genvalg)

 

Alle tre er genvalgt

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 • Claus Klæbel Poulsen
 • Inge Truegaard

 

 

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Tove Hassel og Henrik Petersen blev valgt som revisorer.

Poul Petersen som revisorsuppleant.

 

 1. Eventuelt.

Det blev bragt op, om der gennem vedtægterne kan ændres i, hvornår der indbetales kontingent.

 

 

_________________________________

Erik Larsen, Dirigent

 

 

_________________________________

Maiken Nytofte-Bæk, Referent