↑ Tilbage til Generalforsamling

Referat 2014 – Ekstraordinær

Se printvenlig version i PDF format – Her

 

Ny Generalforsamling den 22. maj 2014.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Herefter fulgtes den udsendte dagsorden.

1.Valg af dirigent

Niels Erik Jacobsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Der blev herefter foretaget optælling af stemmeberettigede medlemmer.

Stemmeberettige blev optalt til:

Medlemmer til stede: 12

Antal fuldmagter: 5

I alt antal stemmeberettigede: 17.

Der blev herefter udregnet, at der 2/3 majoritet er 11.

 

2. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer.

Ændring af § 1

Sidste linje.

Foreningens hjemsted er Ramsø kommune.

Ændres til:

Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.

Forslaget enstemmigt vedtaget.

Ændring af § 2

Sætningen Ramsø kommune som påtaleberettiget

Ændres til

Roskilde kommune som påtaleberettiget.

Forslaget enstemmigt vedtaget.

Ændring af § 6

Nuværende tekst:

Medlemmerne er pligtige til stedse at holde grundene, også ubebyggede grunde, fri for ukrudt, tillige må ubebyggede grunde ikke anvendes til oplagsplads af enhver art. Rensning for ukrudt skal være gennemført inden hvert års 1. juli.

Grunden skal stadig renholdes, således at ingen ukrudtsplanter går i frø.

Såfremt grundejerne ikke overholder denne bestemmelsen vil grunden blive renset på grundejerforeningens foranledning. De afholdte udgifter vil blive opkrævet hos grundejeren.

Afbrænding af haveaffald sker på grundejerens eget ansvar, men skal foretages før kl. 10 formiddag alle hverdage.

Indtil der på et grundejerforeningsmøde træffes anden bestemmelse, skal den enkelte grundejer holde vejrabatten renset for ukrudt, og alle øvrige fællesarealer renholdes af grundejerforeningen

Teksten i § 6 ændres til:

Fællesarealerne renholdes og vedligeholdes af grundejerforeningen.

For forslaget stemte 11 + 5 fuldmagter, i alt 16. En undlod at stemme. Forslaget vedtaget.

Ændring af § 7

Nuværende tekst:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen skal afholdes i Ramsø kommune. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved brev med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. På generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende punkter, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden, samt de til bestyrelsen rettidigt indsendte forslag.

Forslag til ny tekst:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen skal afholdes i Roskilde kommune. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker ved brev med mindst 30 dages varsel. Dagsorden med eventuelle forslag fra medlemmerne eller bestyrelse udsendes med mindst 7 dages varsel.

Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. På generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende punkter, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden, samt de til bestyrelsen rettidigt indsendte forslag

Forslaget enstemmigt vedtaget.

 

Ændring af § 9

Nuværende tekst:

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Teksten ændres til:

For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslaget enstemmigt vedtaget.

Ændring af § 10

Nuværende tekst:

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hver parcel/ejer har een stemme, uanset hvor mange parceller vedkommende ejer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 10 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Medlemmer kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end 1 stemme ud over sin egen. Fuldmagt skal godkendes af dirigenten. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemmer, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægter skal for at være gyldig godkendes af Ramsø kommune.

Teksten ændres til:

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hver parcel/ejer har een stemme, uanset hvor mange parceller vedkommende ejer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 10 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Medlemmer kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end 1 stemme ud over sin egen. Fuldmagt skal godkendes af dirigenten.

Beslutning om vedtægtsændringer træffes med mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne.

Ved udregning af antal stemmeberettigede medlemmer anvendes almindelige matematiske afrundingsregler, således at der rundes ned, når decimalen er mindre end 5 og ellers opad.

Enhver ændring af vedtægter skal for at være gyldig godkendes af Roskilde kommune.

For forslaget stemte 8 + 3 fuldmagter, i alt 11.

Imod forslaget stemte 4 + 2 fuldmagter, i alt 6.

Forslaget vedtaget.

Ændring af § 18

Nuværende tekst:

Hunde, der færdes i foreningens område, skal føres i henhold til loven. I tilfælde, hvor løsgående hunde træffes i området, skal bestyrelsen, når den er eller gøres bekendt hermed, indgive anmeldelse til myndighederne for ved gældende lov at søge forbudet mod løsgående hunde efterkommet.

Forslag til ændring.

Da det ikke er op til bestyrelsen at agere politimyndighed forslår bestyrelsen at § 18 fjernes helt fra vedtægterne.

Forslaget enstemmigt vedtaget. § 18 fjernes fra vedtægterne.

Ændring af § 19

Nuværende tekst:

Motorklipper, el-saks, motorsav og el-sav må kun benyttes på hverdage.

Tillæg til vedtægter:

Det foreslås at reglerne for brug af elektrisk haveværktøj ændres. Reglerne for hverdage bibeholdes som de er.

Forslag:

Det foreslås at beboerne på alle matrikler i grundejerforeningen Tornegården kan anvende elektrisk haveværktøj søn- og helligdage fra kl. 10 til kl. 14

Ovenstående forslag blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013, Tillægget er i strid med § 19.

Da det ligger ud over grundejerforeningens kompetence at vedtage begrænsninger for de aktiviteter, der foregår på medlemmernes grunde foreslår bestyrelse at såvel § 19 som tillæg til vedtægter fjernes fra vedtægterne.

For forslaget stemte 8 + 3 fuldmagter, i alt 11

Imod forslaget stemte 4 + 2 fuldmagter, i alt 6

Forslaget vedtaget. § 19 og tillæg til vedtægter fjernes.

 

Når de nye vedtægter er godkendt af Roskilde kommune vil der blive udsendt et eksemplar til grundejerne, ligesom vedtægterne vil blive lagt på hjemmesiden.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen.

Niels Erik Jacobsen                                                                           Poul Petersen

Dirigent                                                                                           Referent