↑ Tilbage til Generalforsamling

Referat 2011 – Ordinær

Printvenligt pdf fil kan hentes her

Generalforsamling den 26. april 2011 i Sundhedscentret Gnisten, Nyvej 38.

 

Antal stemmeberettigede: 18.

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

 

Herefter fulgtes generalforsamlingens dagsorden.

 

1. Valg af dirigent.

Niels Erik Jacobsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2. Beretning om det forløbne år.

Arrangementer

I august blev der afholdt en hygge dag på legepladsen hvor der blev spillet kongespil. Det blev i foråret forsøgt af arrangerer fastelavn på legepladsen for børn og børnebørn. Desværre var tilslutningen meget lille og vi fik i det hele taget meget få (7 stk.) tilbagemeldinger.

 

Vedligeholdelse af grønne områder

På vedligeholdelsesfronten har vi i årets løb fået klippet hækken omkring legepladsen. Vi planlægger at opgaven vedligeholdelse af området omkring legepladsen i 2011 vil blive udført af medlemmer af bestyrelsen og alle andre der har lyst til at hjælpe, på en enkelt arbejdsdag. Dette vil formegentlig blive kombineret med lidt hygge og grillmad. Dato vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Den øvrige vedligehold af de grønne områder har i årets løb været udført som de foregående år af Køge Anlægsgartner og der er ikke planer om ændringer på dette område. Der er bestilt reparation af bom på stien mod skolen og der har ikke været udført andre opgaver omkring vedligehold i det forgangne år.

 

Renholdelse af fortov og stier

Der er igen i år konstateret store problemer med efterladenskaber fra hunde der luftes på stierne. Der henstilles fra bestyrelsen at alle der lufter hund medbringer pose. Det gælder også i snevejr!

Ligeledes henstilles der til at fortov og vejkant ryddes for ukrudt.

 

Snerydning

Vinteren har budt på udfordringer omkring snerydning. Rydning af stamvejen udføres af Roskilde Kommune i prioriteret rækkefølge, hvilket i vinters gav perioder, hvor der gik lang tid inden stamvejen blev ryddet.

Vinterregulativet for Roskilde Kommune kan findes på kommunens hjemmeside og her kan man ligeledes finde regler for rydning af eget fortov. Der henstilles i denne forbindelse fra bestyrelsen, at fortov ryddes for sne, som beskrevet i det før nævnte regulativ.

Rydning af vendepladser blev som tidligere udført af Smedegården og der er ikke planer om at ændre denne aftale.

 

Foreningens hjemmeside

Afslutningsvis vil jeg, som sidste år, nævne foreningens hjemmeside www.tornegårdsvej.dk

Her kan der findes information vedrørende generalforsamling og kommende arrangementer og meget mere og det er fortsat Poul der er webmaster. Der er problemer med søgning af på grundejerforeningen, og der arbejdes på en løsning således at siden dukker op ved søgning på google. Endeligt kan man i forbindelse med hussalg med fordel henvise sin ejendomsmægler til hjemmesiden idet al information kan findes her.

 

Beretningen blev af forsamlingen taget til efterretning uden kommentarer. 

  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet var udsendt inden generalforsamlingen.

Kassereren var ikke til stede og regnskabet blev forelagt af Niels Jüngling. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

 

Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen.

 

A. Ændringer af vedtægter.

Bestyrelsen havde nedenstående forslag til vedtægtsændringer:

 

§5: Teksten ”Kontingentet betales forud for ½ år ad gangen.” ændres til: ”Kontingentet betales forud for 1 år ad gangen”.

 

§16: teksten ”Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 500.” ændres til ”Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 2.000.”.

 

§19: Motorklipper, el-saks, motorsav og el-sav må kun benyttes på hverdage. Bestyrelsen foreslår tekst ændret til: Motorklipper, el-saks, motorsav og el-sav må kun benyttes på hverdage, samt søn– og helligdage efter kl. 12.00.

 

Da det til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, kan bestyrelsens forslag ikke behandles, da der i så fald skulle have været mindst 23 stemmeberettiget til stede.

 

I stedet blev der sonderet om de tilstedeværende medlemmer kunne gå ind for de foreslåede ændringer.   

  

§ 5 og § 16 kunne alle gå ind for medens ændringen af § 19 var til stor diskussion, men sammenfattet var der størst tilslutning til det ændringsforslag fra Inge Truegaard, se under forslag fra medlemmer. I debatten forespurgte et medlem om argument for at ændre § 19. Formanden besvarede dette spørgsmål med at det for medlemmer med lange arbejdsdage var svært at kunne nå f.eks. haven indenfor de nuværende begrænsninger. Da vedtægtsændringer skal godkendes af kommunen vil der blive forespurgt denne, om man kan forvente en accept fra kommunen om de forslåede ændringer.

 

Da der nu skal indkaldes til Ekstraordinær generalforsamlingen bestyrelsen vurdere hvilke forslag der vil blive genfremsat. 

 

B. Kontingent.

Bestyrelsens forslag på henholdsvis 2×450.- eller 1×900.- blev vedtaget.   

 

C. Honorar til formanden.

Formanden er kontingent fri.

 

5. Forslag fra medlemmerne

Inge Truegaard har sendt nedenstående ændringsforslag til betyrelsens forslag til ændring af § 19:

Hvis der endelig skal røres ved vores fredelige søn og helligdage, vil jeg så foreslå at det ændres til

Motorklipper, el-saks, motorsav og el-sav må kun benyttes på hverdage lørdag dog kun til kl. 18:00 samt søn– og helligdage mellem 10:00 – 14:00.

 

 

 

Fra Hanne og Mogens Andersen var indkommet nedenstående forslag

Ved generalforsamlingen tirsdag den 26. april 2011 foreslås følgende ændring i § 6:  

Afsnittet: Indtil der på et grundejerforeningsmøde træffes anden bestemmelse, skal den enkelte grundejer holde vejrabatten (tilføjes: og fortov) renset for ukrudt. Alle øvrige fællesarealer renholdes af grundejerforeningen.

  

Sættes ind inden afsnittet: Såfremt grundejerne ikke overholder denne bestemmelse vil grunden, fortov og vejrabat blive renset på grundejerforeningens foranledning. De afholdte udgifter vil blive opkrævet hos grundejeren.

 

Da der også her er tale om vedtægtsændringer kan forslagene ikke behandles på den ordinære generalforsamling, men vil blive behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

 

6. Valg til bestyrelsen.

På valg var Paul Erik Guldager og Poul Petersen

Poul Erik Guldager modtog ikke genvalg.

 

Valgt blev:

Maiken Nytofte-Bæk og Poul Petersen 

 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Valgt blev Bjørn Iversen og Bodil Sommer Nielsen 

  

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valgt blev Bjarne Winther og Tove Hassel.

Revisorsuppleant, Arne Slot Hansen

 

9. Eventuelt.

Formanden takkede Poul Erik Guldager for hans arbejde i bestyrelsen siden 1974 

 

Niels Erik Jacobsen afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

 

 

                            

 

                    Niels Erik Jacobsen                                                Poul Petersen

                                Dirigent                                                            Referent