Dette er hjemmesiden for Tornegårdsvej’s Grundejerforening, Tornegården i Gadstrup.

Denne hjemmeside er først og fremmest tænkt som en side for grundejerforeningens medlemmer, hvor medlemmerne her kan finde de oplysninger de umiddelbart har brug for, i det daglige, eller måske kun med sjældnere mellemrum, herunder udstykningsdeklarationen, foreningens vedtægter og referater fra  afholdte generalforsamlinger.

 

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes – eller grupper af medlemmers – fælles interesser, herunder navnlig at forestå de ved deklaration tinglyst i forbindelse med udstykningen med Roskilde kommune som påtaleberettiget fastlagte opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer.


For så vidt grundejerforeningens område ikke er identisk med det område, der omfattes af en enkelt af de i stk. 1 nævnte deklarationer, skal anlæg af veje og stier ske under et for deklarationsområdet og således eventuelt i samarbejde med andre grundejerforeninger. For de øvrige i stk. 1 nævnte opgaver, herunder udbygning af veje og stier til højere standard end udført ved vejenes og stiernes nyanlæg, er grundejerforeningens område afgørende.


Udbygning og vedligeholdelse af den øst – vest gående sti syd for foreningens område, skal i fællesskab bekostes af grundejer-foreningen og en for bebyggelsen på Fruervej oprettet grundejerforening.

 

Velkommen

Historie

I 1971 blev Tornegårdsvej udstykket fra Tornegården.


Der blev fra start udstykket ialt 44 parceller, hvoraf en af disse skulle henligge som fællesareal.

 

I deklarationen er det bestemt, at parcelejerne er pligtige at være medlem af Tornegårdsvej’s grundejerforening.

 

Den 26. juni 1974 blev grundejerforeningen Tornegården stiftet, hvor der dengang var 31 stemmeberettigede medlemmer og med en bestyrelse bestående af 3 personer.

Kommunen henstillede dog at bestyrelsen skulle bestå af 5 personer, hvorfor vedtægterne angående dette blev ændret i april 1975.

 

I 1994 besluttede kommunen at tilknytte 2 ejendomme, oprindelig med adresse og udkørsel til Ramsømaglevej, til Tornegårdsvej, som nr. 5B og 5C. Oprndelig nr. 5 blev til 5A.

 

Udstykningen omfatter herefter 45 bebyggede parceller. Derudover findes der et stisystem og en ubebygget parcel, der er udlagt som fællesareal, der ikke må bebygges. 

 

Stisystem og fællesareal veligeholdes af grundejerforeningen med midler fra kontingentmassen.